Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid Medical Test Center B.V.

Annuleringsbeleid:

Reeds voordat de klant wordt getest, maakt Medical Test Center onkosten voor de afspraak (inkoopmaterialen, personeel, artsen etc.)
Om deze reden hanteren wij een strikt annuleringsbeleid van 24 uur. Een klant het recht is voorbehouden om 24 uur van tevoren (of eerder) de afspraak te annuleren, het volledige bedrag zal worden gerestitueerd. Annuleert de klant de afspraak niet binnen de gestelde termijn van 24 uur, dan zal er niet worden gerestitueerd. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur voor het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.

Er kan dan nog slechts worden verplaatst, met een maximumaantal van twee verplaatsingen. Let op: indien het moment van de afspraak al is geweest, is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen. Indien u voor 24 uur van tevoren annuleert, zal het bedrag binnen 5 werkdagen worden gerestitueerd. Wij kunnen de terugbetaling alleen realiseren door het gebruiken van hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling is gedaan.

Vereiste informatie certificaat:

Wij helpen inmiddels vele tevreden klanten aan een reiscertificaat, waarmee zij wereldwijd kunnen afreizen. Wij trachten zo veel mogelijk rekening te houden met de vereiste dat ieder land stelt aan de reiscertificaten. Echter is het, vanwege de constante verandering in regelgeving dat elk land opstelt als vereiste aan de certificaten, voor ons onmogelijk hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen; deze regels kunnen per dag veranderen, het is aan de klant zelf om hier zorg voor te dragen, door bijvoorbeeld te informeren bij de desbetreffende Ambassade en/of het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mededelingen gedaan door onze medewerkers, alsook op onze website, omtrent inreisbeperkingen, toegestane soorten tests en geldigheidsduur van certificaten, dienen te worden beschouwd als een vrijblijvend advies, en zijn geenszins leidend. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Termijn aanleveren certificaat:

Wij proberen ons ten alle tijden te houden aan de vastgelegde uitvoering van bedrijfsprotocollen genoemd “werkwijze”. In de ochtend (uiterlijk 12:15 uur) getest, dezelfde dag de uitslag. Echter zijn er soms situaties waarin dit onmogelijk is: een PCR- of serologische test is en blijft mensenwerk en het kan soms onverhoopt langer duren voordat er een uitslag kan worden gegenereerd. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om binnen de door ons gestelde termijn te leveren, kan het helaas voorkomen dat een uitslag niet binnen de door ons gestelde termijn wordt geleverd. De verantwoordelijkheid voor het tijdig plannen van een test, met het oog op een vertragingstermijn van 24 uur in te bouwen bij het plannen van een test, ligt in zijn geheel bij de klant. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor het missen van een vlucht of een (werk gerelateerde) afspraak.

Factoren die een uitslag kunnen beïnvloeden:

Een PCR-test is de meest betrouwbare manier om vast te kunnen stellen of er sprake is van een corona-infectie. Echter zijn er ook factoren die een uitslag kunnen verhinderen: denk hierbij aan roken, eten, of drinken, vlak voor het moment van afname, evenals het gebruik van mondwater en het nuttigen van alcoholhoudende en energie dranken. Dit zijn de factoren die bij ons bekend zijn, maar dat sluit geen andere factoren uit. Indien er sprake is van een in- conclusive (niet-overtuigende) uitslag, zullen wij de sample nogmaals testen, en alles in het werk stellen om een uitslag te kunnen genereren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de klant vragen een nieuwe afspraak te maken; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovengenoemde situaties.

Aanleveren juiste informatie:

Wij vragen aan onze klanten om online een afspraak te maken, met het oog op het aanleveren van de juiste persoonsgegevens, zodat men zo min mogelijk vertraging zal ondervinden bij het aanleveren van het certificaat bij de desbetreffende autoriteiten. U kunt de ingevulde gegevens ná het maken van uw afspraak wijzigen via de link die u via ons krijgt via de e-mail. Indien er tijdens de aanmelding in de kliniek gegevens moeten worden aangevuld, zal daar een bedrag van € 15 (vijftien euro) administratiekosten voor in rekening worden gebracht. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor onjuiste informatie op het certificaat en vragen u daarom om alle informatie op het certificaat te controleren. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de correcte persoonsgegevens ligt in zijn geheel bij de klant.

Artikel 1 Testen in de kliniek:

Algemene voorwaarden diensten (de aankoop tot het afnemen van een test; PCR, Serologie IgG en IgM, sneltesten en/of een combinatie van bovenstaande)

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van het afnemen van testen bij Medical Test Center of op door de klant aangegeven overige locaties dan hierboven vermeldt, services voor de detectie van COVID-19. Dit geldt voor PCR, serologie (IgG en IgM), sneltesten en/of een combinatie van bovenstaande.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door genoemde partijen in artikel 1.1 is ingestemd.

1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met partijen genoemd in artikel 1.1 aangegaan of zal aangaan.

1.6 Door het gebruik van de internetsites en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7 Partijen benoemd in artikel 1.1 zijn bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Medical Test Center is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de capaciteit in het laboratorium toereikend is. Partijen zoals benoemd in artikel 2.1 behouden zich het recht voor een aanbod te wijzigen of te herroepen ten gevolge van overmacht situaties.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen; in het geval dat door benoemde partijen in artikel 2.1 een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en retour ontvangen zijn; de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier via elektronische weg verzonden en door en van de genoemde partijen in artikel 2.1 is ontvangen. Tevens is de betaling van het volledige bedrag via elektronische weg voltooid.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door genoemde partijen in artikel 2.1 herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zullen wij dit aan de klant meedelen na het inboeken van een dienst, wij kunnen dit doen tot aan het moment van afname van de dienst.

2.6 De klant en genoemde partijen in artikel 2.1 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbintenis, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan zijn verbonden. De klant kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak annuleren, middels elektronische communicatie. Als de afspraak binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Het tijdstip (UTC +1) van annuleren zal worden vastgesteld aan de hand van het schriftelijk verzoek van annuleren. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant.

2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van genoemde partijen in artikel 2.1. Aan het verplaatsen zijn geen kosten verbonden. Een afspraak kan maximaal 2 (twee) maal kosteloos verplaatst worden, met een maximum van 6 maanden vooruit.

Artikel 3. Prijzen:

3.1 Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website vermeld wordt dat ze gratis verzonden worden.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aanbieding zichtbaar toont via de websites of daaraan gelieerde kanalen zoals socialmedia.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die in de bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem/haar is medegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.

3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4. Betaling:

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
PayPal
iDeal
Creditcard

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, Medical Test Center heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings) verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling zijn boven vernoemde partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid:

5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. Medical Test Center behoud zich het recht voor om dit tijdstip te wijzigen met inachtneming van het verstrekken van een uitslag binnen de overeengekomen termijn.

5.2 De in artikel 5.1 genoemde partijen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor in-conclusive uitslag. Als de te testen persoon bijvoorbeeld alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig is zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een overeengekomen tijdstip te bepalen door de in 5.1 genoemde partijen, met inachtneming de wens van de klant. Genoemde partijen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die geleden kan worden door een in-conclusive uitslag.

5.3 De in 5.1 genoemde partijen zijn niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid:

6.1 Medical Test Center is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen. De genoemde partijen zijn nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.2 Partijen genoemd in artikel 6.1 zijn niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de registratie balie, door te geven.

6.3 De in artikel 6.1 genoemde partijen zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan tijdens/bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.

6.4 De klant is verplicht de in artikel 6.1 genoemde partijen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

6.5 Het is mogelijk dat de in artikel 6.1 genoemde partijen op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Partijen genoemd in artikel 6.1 kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 7. Overmacht:

7.1 In geval van overmacht zijn partijen zoals genoemd in artikel 6.1 niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8. Intellectuele eigendom:

8.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de in artikel 6.1 genoemde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

8.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van alle vernoemde bedrijven in artikel 6.1, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is derden partijen niet toegestaan certificaten op naam van de vermelde bedrijven in artikel 6.1 te vervalsen en/of misbruiken.

Artikel 9. Persoonsgegevens:

9.1 Medical Test Center zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.

9.2 De klant kan de van in artikel 9.1 vernoemde partijen verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van afname van de test.

9.3 Genoemde bedrijven in artikel 9.1 bewaren alle persoonsgegevens 7 dagen. Uitslagen worden hierna geanonimiseerd opgeslagen. Dat wil zeggen dat er slechts een sample code gematcht is aan een uitslag en er geen verdere persoonsgegevens meer bekend zijn.

9.4 De in artikel 9.1 genoemde bedrijven nemen de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.5 De in artikel 9.1 genoemde zullen geen certificaten met derden delen, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Het e-mailadres dat is opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit e-mailadres niet het e-mailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.

9.6 Genoemde bedrijven in artikel 9.1 zullen persoonlijke gegevens delen met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan dient te voldaan. Onder deze instanties valt onder andere de GGD.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Medical Test Center of overeenkomsten gesloten met genoemde partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 11. Diversen:

11.1Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Medical Test Center of naar het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).

11.2 Genoemde partijen in artikel 11.1 zijn niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen is via de website en/of helpdesk.

11.3 Aan informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.

11.4 Genoemde bedrijven uit artikel 11.1 behouden zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

11.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist informatie bevatten. Genoemde bedrijven in artikel 11.1 zijn niet aansprakelijk voor deze onjuistheden.

11.6 Partijen genoemd in artikel 11.1 zijn bevoegd klanten een extra som van € 15 (vijftien euro) per certificaat in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te worden bij de registratie balie.

11.7 Het is niet toegestaan om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video- en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming vanuit de in artikel 11.1 genoemde bedrijven

11.8 Het is niet toegestaan om video- en/of beeldmateriaal te maken van klanten en/of medewerkers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de in artikel 11.1 genoemde bedrijven.

Artikel 12. Auteursrechten:

12.1De inhoud en de afbeeldingen van de websites is volledig eigendom van Medical Test Center onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

12.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van genoemde bedrijven in artikel 12.1 Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.

12.3 Genoemde bedrijven in artikel 12.1 aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

12.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.

Artikel 13. Toepasselijkheid:

13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, van thuisafname en onze teststraten voor de detectie van COVID-19. Dit geldt voor alle aangeboden testen aangeboden op de websites, op alle met Medical Test Center aangegane overeenkomsten.

13.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

13.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

13.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de in artikel 13.1 genoemde bedrijven is ingestemd.

13.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met HTS is aangegaan of zal aangaan.

13.6 Door het gebruik van de internetsites en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

13.8 Bedrijven genoemd in artikel 13.1 zijn bevoegd om derden in te schakelen bij de
uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 14. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten:

14.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Medical Test Center is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

14.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

14.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 3 (drie) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

14.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; in het geval dat door de genoemde bedrijven in artikel 14.1 een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en retour ontvangen zijn; de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en is aan genoemde bedrijven in artikel 14.1 via elektronische weg verzonden en ontvangen.

14.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door genoemde bedrijven in artikel 14.1 herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal dit aan de klant medegedeeld worden binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

14.6 De klant en genoemde bedrijven in artikel 14.1 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.